Human Rights Work at Vadia by VSSM

વાડીયામાં તળાવ ઊંડું કરવાનું કામ શરુ થયું..
બનાસકાંઠાના વાડીયાના લોકોને ખેતીલાયક ૨૦૮ એકર જમીન સરકારે ૧૯૬૩માં આપી. (પણ સરકારે આપેલી બધી જમીન પર સરાણીયા પરિવારોનો કબજો નથી. કેટલીક જમીન પર શરૂઆતથી જ દબાણ છે) આ પરિવારો જમીન પર ખેતી કરી શકે એ માટે સિંચાઈની સુવિધા સરકારે વખતો વખત કરી પણ સુકો પ્રદેશ અને વરસાદ પણ પ્રમાણમાં ઠીક ઠીક અને બોરવેલની માવજત બહુ આવડી નહી એટલે બધું નકામુ થઇ પડ્યું. ક્યાંક કુદરતે પણ ભૂકંપ રૂપે નુકશાન કર્યું. ૨૦૦૮માં એક બોરવેલ સરકાર અને vssmની મદદથી શરુ થયો પણ જમીનને પાણીની જરૂરિયાત પૂરી પાડવા માટે બોરવેલ સક્ષમ નહિ. બીજા બોરવેલની આપણે માંગણી કરી છે. આશા છે એ કનેક્શન મળે પણ ત્યાં સુધી હાથ પર હાથ ધરીને બેસી રહેવા કરતા ગામમાં તળાવ નથી પણ મોટો ખાડો છે એને ઊંડો કરીને આખા ગામનું ચોમાસાનું પાણી એ ખાડામાં ભરાય એનું આયોજન કરાય તો ખાડામાં ભરાનાર પાણી ખેતીમાં ઉપયોગી થાય. આ માટે મુંબઈથી શ્રી રશ્મિનભાઈ સંઘવીએ ટેકનીક મદદ કરી આમ તો આ આખો વિચાર એમણે જ સુઝાડ્યો એમ કહીએ તો ચાલે. શ્રી રમેશભાઈ કચોલીયાએ ખાડો ઊંડો કરવા આર્થિક મદદ કરી અને ખાડો થોડો પહોળો અને ઊંડો કરવાનું શરુ કર્યું.
ગામમાંથી લોકોનો ફોન આવ્યો એમણે કહ્યું, ‘બેન હવે આ ખાડો નથી લાગતો તળાવ જ લાગે છે.. વરસાદ સારો થાય તો એક પાક લેવાય એટલું પાણી તો સમાઈ જશે.’
ફોટોમાં તળાવને ઊંડું કરવાનું કામ ચાલતું જોઈ શકાય છે.

Pothole Turned Lake at Vadia because of VSSM's Effort
Pothole Turned Lake at Vadia because of VSSM’s Effort
Pothole Turned Lake at Vadia-01
Pothole Turned Lake at Vadia because of VSSM’s Effort

Human Rights Work at Vadia by VSSM

Vadia now has a “pothole turned lake” to conserve rain water …..

Pothole Turned Lake at Vadia because of VSSM's Effort
Pothole Turned Lake at Vadia because of VSSM’s Effort

In the year 1963, as a measure to rehabilitate and provide alternate livelihood opportunities, the government allotted 208 acres of land to the families of Vadia (Not all land is owned by the families. Some land has been encroached from the beginning). As Vadia is a drought prone and arid region the government had also created irrigation facilities by installing two bore-wells. But the neglect in maintaining the bore-well damaged it badly and the second bore-well had became dysfunctional as a result of land slide during the 2001 earthquake. In 2008 Vicharta Samuday Samarthan Manch -VSSM and government together repaired it but a single bore-well proved insufficient to meet each farm’s irrigation need. We have requested the government for approving installation of another bore-well but that is going to take time.

In the mean time we decided to reduce the community’s dependence on ground water and start harvesting the rain water. Although the region receives very little rain, saving whatever water falls from the sky is wiser choice. The village does not have any lake or other traditional water conservation bodies but it does have a large pot-hole in which during monsoons the water gets accumulated. After receiving the necessary technical guidance from Shri. Rashminbhai Sanghvi, who also sowed the idea of rainwater harvesting in Vadia, we decided to go ahead and deepen the pot-hole, allow the water to get collected in it and later use the conserved water for agriculture. The work to widen and deepen the pothole has commenced. The required financial support for the works is been aided by Shri. Rameshbhai Kacholiya.

A few days back I received a phone call from the villagers saying, “Ben, the pothole looks more like a lake now, if the monsoon is good we will be able to conserve water enough to take one crop.” Such delightful news are always music to our ears…….

Pothole Turned Lake at Vadia-01
Pothole Turned Lake at Vadia because of VSSM’s Effort

In the picture.. work of deepening the pothole in progress.

VSSM’s Early Journey Into Vadia and There After -2

VSSM’s early journy into vadiya and there after — Some Milestone Episodes —-

Here we are with our talk on our Early Journey Into Vadia – 2

• Nobody,  not a single person, was ready to come and work in the  vadia village!!

Water Boarwell at Vadia
Water Boarwell at Vadia

 Vadia is a bad place and its people are notorious, no decent man should enter the village, there are all possibilities that one shall be looted if he enters the village – was the image people have had about this village. There was a stigma associated with this place and its dwellers. Hence no individuals or agencies were prepared to come and work in this village. The small hill needed to be levelled ignored to begin construction but no one was ready to lend their JCB for the purpose, no one was ready to listen to us. Atlast an individual fro Siddhpur, who we knew  as well managed for the JCB but we had to pay double the market cost. No tractors would come, no masons were prepared all the work done was after lot of cajoling and double the cost and that too only when Vicharta Samuday Samarthan Manch – VSSM’s Shardaben remained present in the village.  Building 89 homes proved to be a herculean task for us.

• What is the need to construct the road to Vadia , the government authorities would argue!!

New Road at Vadia
New Road at Vadia
Our quest  of how to make Vadia a better place and give its residents what they deserve as citizens of this country required continuous efforts and inputs. Every month the district Collector Shri. Hareet Shukla called and chaired meetings of various departments to find solutions to the pressing socio-economic issues of Vadia. Majority of the officers would attend these meetings with a preconditioned mindset: nothing can be done and nothing should be done in this village was their approach. When we proposed construction of road to the village they said,  “what is the need? if you’ll make road it would give an easy access to people to to reach Vadia, the situation will go bad to worse!!” We argued, “if a road comes up the villagers will go out, will interact with other people, will get to know the world beyond Vadia. They’ll understand what it is to have a normal life. They shall have access to public transport  and reprieve from  the monopolised fares that private transport providers demand. Low fares means they’ll prefer going out more. Presently, the community members do not go out unless necessary, bad road becomes a hazard during some medical emergency  especially for pregnant women. They are forced to pay extremely high prices for this commute. Because the women of this village are into flesh trade does not mean they should be denied access to some of the most basic amenities. We are a democratic nation and every citizen has a right to live with dignity.”
Vadia was treated as some gangrened society, and as it with the gangrenous body part authorities and society looked forward to chopping it out from the system. Efforts for their inclusion in the society were none so far.
During one of the meeting the collector inquired, “will these families be interested in doing some alternate occupation?”
“Yes, definitely.”
New Road opp school at Vadia
New Road opp. school at Vadia
 He directed the District Rural Development Agency to sanction loans to these families to help them start their own business. “Saheb, these families do not feature in BPL list, so they aren’t eligible for any assistance,” replied an official.

“The women here sell themselves to survive, what more do you want from them to feature in a BPL list?”

 Later te collector inquired on the type of ration cards these families have – APL was the reply. He asked the officials of the civil supplies to begin the process of issuing Antoday ration cards to them whereas the Rural Development Agency was asked to begin the process of including the names of these families in the BPL list and process vocational loans for them.
Antyoday Ration cards were issued, road form Vadgaum to Vadia was constructed,  a bore well to facilitate agriculture was installed because without irrigation facility cultivating the land given by government was impossible as the region is arid and drought prone. Government had installed two bore wells but since power bills weren’t paid the supply to one was discontinued while the other was rendered non-functional because of a land slide after the earthquake. We arranged for the pending bill to be paid and restart the bore well. The situation has eased a bit, the need for second bore-well hasn’t reduced though.
All these efforts ranged from 2006 to 2011. VSSM received support from many of its well-wishers and donors, notable being respected Shri. Chandrakantbhai Gogri. VSSM’s founder member, trustee and our very dear friend Shri. Liladhar Gada has supported towards installation of bore-well ( as such does by government but purchase of  quality pipes, motor etc.) and construction of homes in Vadia. The long pending power bill was paid by Gujarat Sarvoday Mandal.
Thus heralding a gradual but consistent change in the ground realities of Vadia with all the efforts started from 2006 to 2011 at Vadia by VSSM.